БИОИНФОРМ КОНСУЛТ ООД
        "БИОИНФОРМ КОНСУЛТ" ООД е специализирана фирма с екологична насоченост, в сферата на извършване на ЕО /екологични оценки/, ОВОС /оценки за въздействието върху околната среда/, екологични анализи, мониторинг на околната среда, консултации, пречистване на водите, пуск и експлоатация на ПСОВ /Пречиствателни станции за отпадъчни води/, прилагане на различни методи за пречистване на води, включително и плувни басейни, програми и управление на отпадъци, рециклиране и оползотворяване на отпадъци, изработване на оценки за съвместимост, лабораторни анализи: физични, химични, биологични и микробиологични на различните компоненти на околната среда: води, почви, въздух и др., дистрибуция на стоки и реагенти и др. дейности свързани с опазването и възпроизводството на околната среда в региона и страната.

        Фирмата предлага следните услуги:
На базата на натрупаните банки данни за състоянието на околната среда на даден регион,
изготвяне на екологични анализи и прогнозиране влиянието на антропогенното въздействие 
върху различните биоценози и отделните компоненти на средата

          Изработване на различни видове мониторинг на околната среда: биологичен, физикохимичен, 
          етологичен, физиологичен, сравнително-морфологичен и др. по заявка на инвеститорите, 
          съгласно изискванията на контролните органи

Въвеждане на различни методи за пречистване на води – механични, физикохимични, биологични 
и други, включително и използване на различни мембранни и други технологии при обработката 
на води /питейни, отпадъчни и др./

Осъществяване на цялостно наладка /технологична, ел, КИП и др./, пуск и експлоатация на 
различни Пречиствателни станции за води, изработване на Технологичен регламент и 
Технологични инструкции

Предлагане на технологични схеми за обработване и пречистване на различни нефтоводни смеси 
/сантинни води, трюмни води, баластни, подтоварни и др./ с въвеждане на технологията на 
плавателно средство или на площадка на брега

Извършване на научно-изследователска и преподавателска дейност н областта на биологията 
като цяло, биотехнологията, генетиката, физиологията, микробиологията и биохимията
Бургас 8000, ул. „Успенска” № 3, тел.: +35956/84 00 45, факс: 056/82 57 40, email: bioconsood@gmail.com, s.simeonov@abv.bg